Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

chofesz888
1575 f079
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 20 2015

chofesz888
Dort zu wohnen würde mich so glücklich machen!
Und natürlich würden meine Kätzchen da mitwohnen. Und mein Soft.
Reposted frombiru biru
chofesz888
Reposted frombiru biru viamoncheri moncheri
chofesz888
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viamoncheri moncheri

December 08 2014

chofesz888
i wcale nie smakuje mi bez ciebie kawa i głos Tracy Chapman jest coraz smutniejszy (...)
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl

November 27 2014

chofesz888
Stan Getz
Reposted fromjazzer jazzer viablackandwhite blackandwhite
chofesz888
5690 7afa 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
chofesz888
chofesz888
5480 30ef 500
Reposted frompesy pesy viablackandwhite blackandwhite
chofesz888
7873 d649 500
Reposted fromShini Shini viablackandwhite blackandwhite
chofesz888
3205 c130 500
Alison Scarpulla
Reposted fromhormeza hormeza viablackandwhite blackandwhite
chofesz888
7949 d659
Reposted frompesy pesy viablackandwhite blackandwhite

November 26 2014

chofesz888
5394 de80
Reposted frombutterbeer butterbeer viablackandwhite blackandwhite
chofesz888
8307 ce36
Reposted byNocturia Nocturia
chofesz888
chofesz888
3832 636e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamnu mnu
chofesz888
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viamnu mnu
chofesz888
chofesz888


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato vialambadada lambadada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl